ข่าวประกวดราคา
 เรื่องดาวน์โหลดเอกสาร
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 Downlond
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายหลักสูตร นสต.2562 กลางปี Downlond
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ นสต.ปี2562 Downlond
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 วัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ นสต.ปี2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 Downlond
  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562 Download
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Download
  การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 Download
  ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้สำหรับ นสต. ประจำปี 2561 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 Download
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้หลักสูตร นสต.61 Download
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561 Dqwnload
  สรุปผลดารจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 Downlond
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 Downlond
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Downlond
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวขั้นประทวนขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 Downlond
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  สรุปผลดารจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561 Downlond
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายที่ทำการ บก.กฝ.บช.ตชด. Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 Downlond
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักผู้บังคับกองหลังที่ 4 เก่า-ชำรุด Downlond
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Downlond
  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2562 Downlond
  การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 Downlond
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องแต่งกายและสิ่งของหลวง นสต.62 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Downiond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 Downlond
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 Downlond