งานประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 Download
2 รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2558 Download
3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 Download
4 คู่มือปฎิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 Download
5 คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2559 Download
6 รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559 Download
7 คู่มือเป้าปืนทองอินทร์ Download
8 คู่มือเข็มทิศเลนเซติก Download
9 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2560 Download
10 คู่มือแผนที่ Download
11 เป้าล้มลุก Download
12 รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ.2561 Download
13 รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ.2562 Downlond